Informace o projektu

Statutární město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady změny klimatu. Jedná se především o nárůst teplot a teplotních extrémů, riziko nedostatku vody, sucha, výskyt extrémních jevů, jako jsou povodně, přívalové deště a silný vítr. 

Strategický dokument navrhne proces přizpůsobení se dopadům změny klimatu pro území města. Dokument bude tvořit analytická, návrhová a implementační část, dále bude doplněn akčním plánem se zásobníkem konkrétních opatření, aktivit a projektů navržených k realizaci. Po dokončení dokumentu, jeho veřejném projednání a posouzením z hlediska vlivů na životní prostředí, bude Adaptační strategie předložena ke schválení Radě města. Představení adaptační strategie v reportáži naleznete zde.

Do přípravy plánu bude formou anket, besed a komentovaných exkurzí zapojena široká veřejnost, včetně zástupců územních skupin, místních spolků a neziskových organizací, univerzit nebo podnikatelského sektoru. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti.

Zpracovatelem Adaptační strategie je konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství.

Projekt je podpořen z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014-2021.

Harmonogram

květen - srpen

SBĚR DAT, ANALYTICKÁ ČÁST

Budou probíhat ankety pro veřejnost, rozhovory s klíčovými aktéry a sběr dat. Na jejich základě bude zpracována analytická část.

září - prosinec

BESEDA, DISKUSE, NÁVRHOVÁ ČÁST

Na základě zjištění analytické části bude zpracován návrh strategie, který bude představen veřejnosti. Proběhnou besedy a komentované vycházky. 

leden - duben

AKČNÍ PLÁN

Bude zpracován Akční plán konkrétních projektů a aktivit. Bude posouzen vliv strategie na životní prostředí, proběhne projednání s veřejností.