Norské fondy

Projekt vytvoření Adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu je podpořen z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 201-2021, výzvy Oslo, která byla zaměřena na tvorbu adaptačních a mitigačních strategií a plánů v České republice.

Prostřednictvím Norských fondů poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko - finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

V současném třetím období 2014-2021 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun. Podporu získají například projekty zaměřené na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky. Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí byl pro aktuální období vybrán Státní fond životního prostředí České republiky.

(Zdroj: SFZP)