Revitalizace náměstí před KD Vltava   

Náměstí by mělo vždy reprezentovat, být jedinečné, specifické a nezapomenutelné. Často bývá komunikačním uzlem, křižovatkou cest, kde náměstí je lemováno významnými stavbami v rámci širšího prostoru a kde stavba samotná podmiňuje shromažďovací funkci prostoru. Záměrem je vytvoření přehledného, čitelného a atraktivního architektonického prostoru, který umožňuje setrvávání v klidu a bezpečí při pohybu i odpočinku a vytvoření takových ploch, které by umožňovaly krátkodobou rekreaci a oddych v rámci náměstí. 

For English version, click here.


V projektu se jedná o úpravu stávajícího prostoru parku tak, aby mohl lépe plnit svoji ekologickou funkci díky lepšímu zadržování a vsakování vody a tím pozitivně ovlivnil klima sídliště. Budou odstraněny původní mlatové povrchy, změněna cestní síť, rozšířena plocha zeleně o trvalkové záhony a travní porosty a o množství vzrostlých stromů, vše doplněno mobiliářem, osvětlením a závlahami.

V předmětném místě je na stávajících dřevinách zjevný nedostatek vody. Na místech po původních uhynulých výsadbách jsou průběžně, dle postupného odumírání, vysazovány stromy nové. Vzhledem k věkové různorodosti jedinců je porost nekompaktní a nefunkční. Nedostatek vody je příčinou malých ročních přírůstků, nedostatečné odolnosti stromu vůči napadání chorobami, nepěkného habitu a řídkého větvení stromů v důsledku prosychání jemných větví a tím neschopnost tvorby dostatečné listové plochy, která by případnou prašnost mohla významně snižovat. 

Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice
Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice

Jak již bylo uvedeno v úvodu, náměstí by mělo vždy reprezentovat, být jedinečné, specifické a nezapomenutelné. Často bývá komunikačním uzlem, křižovatkou cest, kde náměstí je lemováno významnými stavbami v rámci širšího prostoru a kde stavba samotná podmiňuje shromažďovací funkci prostoru. Záměrem je vytvoření přehledného, čitelného a atraktivního architektonického prostoru, který umožňuje setrvávání v klidu a bezpečí při pohybu i odpočinku a vytvoření takových ploch, které by umožňovaly krátkodobou rekreaci a oddych v rámci náměstí. Takovou plochou by mohla být klidová zóna vytvořená přímo mezi kvetoucími rostlinami či v blízkosti stromů. Zároveň však musí být prostor upraven tak, aby byla možná snadná a častá údržba zpevněných i zelených ploch. Co se týká otázky zadržování vody v místě spadu, je nutné v rámci prostoru dát vzniknout maximální možné půdní ploše s dobrou strukturou a tím i dobrou vsakovací schopností. Předpokladem pro fungování koloběhu vody bude pak zastínění půdy a využití vody vegetací, a to jak trvalkami, tak i trávníkem či stromy. Další zastínění povrchů, a to i zpevněných způsobuje, že záření se nedostane k zemi a tím pádem nedochází k zahřívání povrchů ani následnému vyzařování tepla v denní době, kdy slunce již nezáří.

Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice
Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice

Okraj parku bude upraven převážně ve shodě s tvarem původního terénu a výšek okrajů parku. Jako vnější obruba navržených trvalkových a travních záhonů bude převážně použit systém monolitického obrubníkového odvodnění v kombinaci s lemováním ze silničních obrubníků. V systému liniového obrubníkového odvodnění jsou v určitých místech umístěny systémové vpusti. Tyto vpusti budou napojeny na nové potrubí dešťové kanalizace. Toto potrubí má za účel přivést zachytávanou dešťovou vodu z přilehlých zpevněných ploch (pomocí liniového obrubníkového odvodnění), které nejsou řešeny projektem, do prostoru nových zelených ploch (záhony, či trávník) – zpravidla do jejich substrátem tvořeného souvrství.

Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice
Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice

Trvalkové záhony budou v ploše náměstí založeny jak pro svou atraktivitu, tak i pro zajištění správné struktury půdě tak, aby byla co nejlépe propustná pro vodu a zároveň aby zde byla podpořena nejenom druhová rozmanitost rostlin, ale i živočichů, kteří mají v rámci sídliště velmi omezené podmínky pro život. Vzhledem k tomu, že trvalkové záhony budou založeny na poměrně velkých plochách, je nutné je hmotově i barevně rozčlenit tak, aby prostor členily i zdobily. Měly by působit při pohledu z dálky (např. z oken panelových domů), tak i z pohledu z blízka (při odpočinku na lavičce). Vybrané trvalky v záhonech proto budou rozmanité jak z hlediska velikosti a tvaru, tak i z hlediska různé doby kvetení, budou použity půdopokryvné trvalky i výrazné solitéry, rostliny v rozsáhlých kompaktních porostech i drobné cibuloviny, atraktivní v brzkém jarním období. Budou použity léčivky i vonné rostliny, lákající jak včely, tak i čmeláky a motýly.

Pro nový prostor bude zajištěna dlouhodobá údržba, aby byl její stav trvalý. Projektem je specifikována a předepsána i následná péče po dobu pěti let. Tato následná péče bude řešena vlastní smlouvou a z důvodů omezení časové způsobilosti výdajů výzvou Stavanger nebude způsobilým výdajem projektu, bude hrazena z vlastních zdrojů města. 

Mlatové komunikace budou změněny na plochy porostlé vegetací či na zpevněné povrchy, které budou spádované do zeleně tak, aby byla voda v nejvyšší možné míře vsakována do země bezprostředně po dopadu dešťové vody. Zpevněné plochy, které budou také propustné, díky široké spáře, budou přitom vybudovány pouze v místech s největší koncentrací pohybu.  

Stav náměstí před revitalizací, zdroj: město České Budějovice
Stav náměstí před revitalizací, zdroj: město České Budějovice

Je nepochybné, že všechny stromy na tomto stanovišti významně trpí suchem. Nedá se předpokládat, že se ke kořenům stromů dostává jakékoliv významnější množství půdní vláhy, naopak se dá odhadovat, že vybudováním hlubokých základů okolních staveb po celém obvodu stanoviště se veškeré dotaci půdní vody zamezilo. Lokalita náměstí byla výstavbou zcela odříznuta od podzemních vod a rostliny na ní jsou naprosto závislé na vláze dodané shora.

Změna maximální možné plochy prašných povrchů na povrchy schopné vsakovat vodu či na povrchy, ze kterých bude voda odváděna do zelených ploch, je nutná pro nastartování změn zkvalitňující prostředí na náměstí.

Stav náměstí před revitalizací, zdroj: město České Budějovice
Stav náměstí před revitalizací, zdroj: město České Budějovice

Pro vylepšení půdního a vláhového prostředí nové výsadby stromů bude vyměněno přesýchavé souvrství mlatového povrchu za souvislou vrstvu substrátu, která bude schopna podstatně lépe zadržet vláhu a zajistí dostatečnou výživu jednotlivým stromům.

Mlatové komunikace budou změněny na plochy porostlé vegetací či na zpevněné povrchy, které budou spádované do zeleně tak, aby byla voda v nejvyšší možné míře vsakována do země bezprostředně po dopadu dešťové vody. Zpevněné plochy, které budou také propustné, díky široké spáře, budou přitom vybudovány pouze v místech s největší koncentrací pohybu. Obrubníky takových nových zpevněných ploch jsou v projektu spádovány vždy k jedné straně a výška obrubníku je upravena tak, aby mohla případně přebytečná voda volně vtékat do okolních zelených ploch.

Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice
Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice

Nové stromy budou vysazeny s patřičnou péčí. Pro dosadbu jsou navrženy taxony, které nejsou výraznými alergeny, tolerují specifické přírodní podmínky lokality a nevyžadují nadstandardní péči v budoucnu. Pro realizaci výsadby jsou projektem specifikovány standarty rostlin pro výsadby a předepsány závazné technologie prací. 

Jediný ponechaný strom (lípa) bude při realizaci samotné stavby ochráněn dle normy ČSN 83 9061 a standardu SPPK A01 002:2014 tak, aby nedošlo k případnému poškození stromu stavební činností, resp. neodbornými zásahy do kořenového systému i koruny stromu, především pohybem a činností stavebních strojů na staveništi. 

Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice
Plánovaná podoba po revitalizaci, zdroj: město České Budějovice

K trvalému a efektivnímu ozdravení prostoru zde bude nainstalován automatický závlahový systém.

Obrubníky a prvky, které mají praktický přínos pro dané opatření:

  • Jako vnější obruba navržených trvalkových a travních záhonů bude převážně použit systém monolitického obrubníkového odvodnění v kombinaci s lemováním ze silničních obrubníků. 
  • V systému liniového obrubníkového odvodnění jsou v určitých místech umístěny systémové vpusti. Tyto vpusti budou napojeny na nové potrubí dešťové kanalizace. Toto potrubí má za účel přivést zachytávanou dešťovou vodu z přilehlých zpevněných ploch (pomocí liniového obrubníkového odvodnění), které nejsou řešeny projektem, do prostoru nových zelených ploch (záhony, či trávník) – zpravidla do jejich substrátem tvořeného souvrství.


Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám.


Související články: