Informace

Sucho, vedro nebo přívalové deště přicházejí stále častěji, proto chceme naše město na tyto projevy změny klimatu připravit. Společně s budějovickou veřejností, spolky, ale i veřejnými institucemi a místními firmami připravujeme plán, který přinese do města víc zeleně, zlepší hospodaření s vodou a zvýší kvalitu života pro nás všechny. Práce na adaptační strategii budou koordinovány také s tvorbou nového územního plánu pro ČB. 

Strategický dokument navrhne proces přizpůsobení se dopadům změny klimatu pro území města. Dokument bude tvořit analytická, návrhová a implementační část, dále bude doplněn akčním plánem a zásobníkem konkrétních opatření, aktivit a projektů navržených k realizaci. Po dokončení dokumentu, jeho veřejném projednání a posouzením z hlediska vlivů na životní prostředí, bude Adaptační strategie předložena ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města.

Do přípravy bude formou anket, besed a komentovaných exkurzí zapojena široká veřejnost, včetně zástupců územních skupin, místních spolků a neziskových organizací, univerzit nebo podnikatelského sektoru. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti.

Zpracovatelem Adaptační strategie je konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství. Projekt je podpořen z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014-2021.

Adaptační strategie ČB 

Zpracovaná strategie bude mít tři části:

 • analytickou - která shrne všechna dostupná data o území, vyhodnotí největší klimatická rizika, která kvalitu života ve městě ohrožují, a určí konkrétní zranitelná místa či oblasti;
 • návrhovou - která navrhne vizi, strategické cíle a prioritní opatření, jejichž realizace umožní klimatickým rizikům úspěšně čelit;
 • implementační - která přinese akční plán konkrétních adaptačních projektů a popíše jak zajistit jejich uskutečnění.

Cílem celého procesu je vytvořit praktický, moderní a všeobecně srozumitelný dokument, který na základě dat o území, důkladného poznání fungování města a pomocí zapojení místní aktivní veřejnosti i podnikatelů, navrhne cesty postupné adaptace města na projevy změny klimatu. V roce 2022 tak bude mít město k dispozici konkrétní realistický plán, který postupným naplňováním navržených kroků přinese obyvatelům města příjemnější a bezpečnější prostředí pro život.

V průběhu procesu zpracování Adaptační strategie je  do tvorby dokumentu zapojována veřejnost:

 • anketa a sestavení pocitové mapy - v průběhu května až července 2021 mohla veřejnost zaznačit do interaktivní mapy místa, kde se ve městě cítí dobře nebo kde je pobyt naopak nepříjemný. Zároveň dala  v rámci ankety zpracovatelům strategie podněty, na co by se měli zaměřit.
 • komentované prohlídky - pro veřejnost proběhly dvě velmi zajímavé komentované vycházky na území Českých Budějovic se zasvěceným výkladem odborníků. První se zaměřila na projekt Parku 4D, kde již adaptační opatření byla realizována. Druhá se věnovala připravovanému projektu liniového parku kolem Vráteckého potoka.
 • veřejné besedy - uskuteční se dvě veřejné besedy nad rozpracovaným návrhem adaptační strategie, kdy občané mají možnost plány komentovat a doporučit k doplnění své náměty.
 • písemné podněty - v průběhu celého zpracování strategie mají občané možnost vyjádřit svůj názor a napsat své postřehy a podněty prostřednictvím těchto webových stránek (viz rubrika Kontakty).

Harmonogram

duben - srpen 2021

SBĚR DAT

 • zprovoznění webových stránek Adaptační strategie
 • sběr a analýza technických dat, analýza sociodemografického rozvoje 
 • rozhovory s klíčovými aktéry, terénní šetření
 • anketa pro veřejnost, včetně sestavení pocitové mapy
 • komentovaná prohlídka adaptačních opatření pro veřejnost

září - duben

PŘÍPRAVA VIZE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PRIORITNÍCH OPATŘENÍ

 • představení první části adaptační strategie spojená s veřejnou besedou
 • zapracování připomínek a podnětů
 • dokončení návrhové části strategie
 • oznámení koncepce k posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí
 • komentovaná vycházka pro veřejnost

květen - srpen 2022

ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

 • zpracování implementační části a akčního plánu
 • komentovaná prohlídka adaptačních opatření pro veřejnost
 • druhá veřejná beseda k návrhu adaptační strategie
 • projednání a schválení dokumentu v samosprávných orgánech města

Užitečné odkazy

Chcete se dozvědět více o tom, co je to změna klimatu, jak se projevuje a jaká opatření bychom měli podniknout, abychom změnu zmírnili nebo se jejím dopadům včas přizpůsobili? 

Na tyto a související otázky najdete odpověď na těchto specializovaných internetových stránkách: 

 • Klima je stále více diskutované téma, web faktaoklimatu.cz přináší řadu témat: skleníkové plyny, ekosystémy, energetické ukazatele a mnoho dalších. 
 • Web intersucho.cz se zabývá suchem na území České republiky, Slovenska a Střední Evropy. Popisuje dopady sucha na vegetaci, lesy i zemědělství. 
 • Stránky pocitamesvodou.cz jsou zaměřené na přírodě blízké hospodaření s vodou. 
 • Inspirace z různých měst, možnosti spolupráce a zapojení v reakci na dopady změnu klimatu naleznete na webu lifetreecheck.eu.  
 • Rady pro vlastníky půdy nabízí web ziva-puda.cz.
 • Přehled projektů, metodik a strategií podporující adaptaci v ČR naleznete na webu mzp.cz
 • Web klimatickazmena.cz se zabývá změnou klimatu, adaptacemi v oblastech zemědělství, lesnictví, hydrologii, apod. 
 • Soutěž o nejlepší adaptaci na změnu klimatu a její pravidla naleznete na adapterraawards.cz