Informace

Sucho, vedro nebo přívalové deště přicházejí stále častěji, proto chceme naše město na tyto projevy změny klimatu připravit. Společně s budějovickou veřejností, spolky, ale i veřejnými institucemi a místními firmami připravujeme plán, který přinese do města víc zeleně, zlepší hospodaření s vodou a zvýší kvalitu života pro nás všechny. Práce na adaptační strategii budou koordinovány také s tvorbou nového územního plánu pro České Budějovice. 

Strategický dokument navrhne proces přizpůsobení se dopadům změny klimatu pro území města. Dokument bude tvořit analytická, návrhová a implementační část, dále bude doplněn akčním plánem se zásobníkem konkrétních opatření, aktivit a projektů navržených k realizaci. Po dokončení dokumentu, jeho veřejném projednání a posouzením z hlediska vlivů na životní prostředí, bude Adaptační strategie předložena ke schválení Radě města. 

Do přípravy plánu bude formou anket, besed a komentovaných exkurzí zapojena široká veřejnost, včetně zástupců územních skupin, místních spolků a neziskových organizací, univerzit nebo podnikatelského sektoru. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti.

Zpracovatelem Adaptační strategie je konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství.

Projekt je podpořen z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

 financovaného z Norských fondů 2014-2021.

Adaptační strategie ČB 

Zpracovaná strategie bude mít tři části:

 • analytickou - která shrne všechna dostupná data o území, vyhodnotí největší klimatická rizika, která kvalitu života ve městě ohrožují, a určí konkrétní zranitelná místa či oblasti;
 • návrhovou - která navrhne vizi, strategické cíle a prioritní opatření, jejichž realizace umožní klimatickým rizikům úspěšně čelit;
 • implementační - která přinese Akční plán konkrétních adaptačních projektů a popíše jak zajistit jejich uskutečnění.

Cílem celého procesu je vytvořit praktický, moderní a všeobecně srozumitelný dokument, který na základě dat o území, důkladného poznání fungování města a pomocí zapojení místní aktivní veřejnosti i podnikatelů, navrhne cesty postupné adaptace města na projevy změny klimatu. Na jaře příštího roku tak bude mít město k dispozici konkrétní realistický plán, který postupným naplňováním navržených kroků přinese obyvatelům města příjemnější a bezpečnější prostředí pro život.

V průběhu procesu zpracování Adaptační strategie bude mít veřejnost řadu příležitostí, jak se do tvorby dokumentu zapojit:

 • anketa a sestavení pocitové mapy - v průběhu května a června bude moci veřejnost zaznačit do interaktivní mapy místa, kde se ve městě cítí dobře, nebo kde je pobyt naopak nepříjemný. Zároveň bude možné v rámci ankety dát zpracovatelům strategie podněty, na co by se měli zaměřit.
 • komentované prohlídky - v průběhu letošního léta a jara příštího roku připravíme pro veřejnost minimálně dvě prohlídky zajímavých míst na území Českých Budějovic, kde už adaptační opatření byla realizována. Místy nás provedou odborníci, kteří zvolené řešení okomentují a vysvětlí.
 • veřejné besedy - na podzim 2021 a na jaře 2022 proběhnou veřejné besedy nad rozpracovaným návrhem adaptační strategie. Občané budou mít možnost plány komentovat a doporučit k doplnění své náměty.
 • písemné podněty - v průběhu celého zpracování strategie mají občané možnost vyjádřit svůj názor a napsat své postřehy a podněty prostřednictvím těchto webových stránek (viz rubrika Kontakty).

Harmonogram

duben - srpen

SBĚR DAT

 • zprovoznění webových stránek Adaptační strategie,
 • anketa pro veřejnost, včetně sestavení Pocitové mapy,
 • komentovaná prohlídka adaptačních opatření pro veřejnost

září - prosinec

PŘÍPRAVA VIZE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PRIORITNÍCH OPATŘENÍ

 • představení návrhové části spojená s veřejnou besedou
 • zapracování připomínek a podnětů
 • dokončení návrhové části strategie

leden - duben

ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

 • zpracování implementačního plánu,
 • posouzení vlivu strategie na životní prostředí,
 • veřejné projednání návrhu Adaptační strategie,
 • komentovaná prohlídka adaptačních opatření pro veřejnost
 • projednání a schválení dokumentu v samosprávných orgánech města

Užitečné odkazy

Chcete se dozvědět více o tom, co je to změna klimatu, jak se projevuje a jaká opatření bychom měli podniknout, abychom změnu zmírnili nebo se jejím dopadům včas přizpůsobili? 

Na tyto a související otázky najdete odpověď na těchto specializovaných internetových stránkách: 

 • Klima je stále více diskutované téma, web faktaoklimatu.cz přináší řadu témat: skleníkové plyny, ekosystémy, energetické ukazatele a mnoho dalších. 
 • Web intersucho.cz se zabývá suchem na území České republiky, Slovenska a Střední Evropy. Popisuje dopady sucha na vegetaci, lesy i zemědělství. 
 • Stránky pocitamesvodou.cz jsou zaměřené na přírodě blízké hospodaření s vodou. 
 • Inspirace z různých měst, možnosti spolupráce a zapojení v reakci na dopady změnu klimatu naleznete na webu lifetreecheck.eu.  
 • Rady pro vlastníky půdy nabízí web nadacepartnerstvi.cz.
 • Přehled projektů, metodik a strategií podporující adaptaci v ČR naleznete na webu mzp.cz
 • Web klimatickazmena.cz se zabývá změnou klimatu, adaptacemi v oblastech zemědělství, lesnictví, hydrologii, apod. 
 • Soutěž o nejlepší adaptaci na změnu klimatu a její pravidla naleznete na adapterraawards.cz