Klimatická změna postaví České Budějovice před řadu výzev

01.12.2021

České Budějovice již od března pracují na Adaptační strategii, která by měla zvýšit odolnost města vůči klimatické změně a jejím dopadům. Dokončená analytická část shrnuje hlavní problémy, kterým bude město čelit a na něž by se mělo připravit. Zároveň se stane podkladem pro návrhovou část strategie.

Přehřívání prostředí

Město musí počítat s postupným nárůstem ročních teplot, vlnami veder v letních měsících a úbytkem ledových a mrazivých dnů. K nepříjemným důsledkům patří efekt tepelného ostrova, způsobený rozpálenými zpevněnými povrchy v centru města, u obchodních center nebo v průmyslových areálech a na rozsáhlejších parkovacích plochách. V souvislosti s přehříváním určitých lokalit bude potřeba brát ohled zejména na nejcitlivější skupiny - děti, chronicky nemocné jedince a seniory.

Stínění i vzrostlá zeleň by proto měla dle analýzy přibýt na dětských hřištích, hlavních pěších trasách, zastávkách hromadné dopravy i v obytné zástavbě (např. sídliště Máj). Také v centru (náměstí Otakara II., Lannova třída) by mělo město návštěvníkům nabídnout dostatek stínu, pitnou vodu, možnost ochlazení a zároveň podporovat kvalitu městské zeleně.

Hospodaření s vodou

Již nyní můžeme na území města České Budějovice pozorovat častější a intenzivnější výskyt extrémních meteorologických jevů - období sucha, či naopak prudkých dešťů. Z tohoto důvodu by se mělo pracovat s možným rizikem povodní na řekách Vltavě a Malši - zejména na hustě zastavěných plochách kolem soutoku, které jsou záplavovým územím. Ochranu potřebného rozlivového území před další zástavbou by měl zajistit územní plán.

Na menších tocích (Dobrovodský potok, Vrátecký potok, Kyselá voda, Čertík nebo Hodějovický potok) by se mělo počítat s rizikem bleskových povodní a vodní erozí půdy (splachem bahna z polí). V suchých obdobích by se naopak mohly častěji vyskytovat problémy se sníženými průtoky a zvýšeným výparem. Vzhledem k těmto předpokladům nabývají na významnosti opatření týkající se zadržování vody ve volné krajině (přírodě blízká protipovodňová opatření) či uplatňování vhodných organizačních a agrotechnických postupů (střídání plodin, zatravňovací pásy, obdělávání po vrstevnici apod.).

Město nemá také dostatečně vyřešeno hospodaření s dešťovou vodou, která by mohla zasáknout v místě dopadu. Tím se městská zeleň i veřejné prostory vystavují riziku sucha. V období silných dešťů zase může docházet k přetížení kanalizace.

Opatření na budovách

V horizontu 5 let plánuje město zrekonstruovat zhruba 20 objektů ve svém vlastnictví. Z hlediska projektové přípravy těchto staveb je důležité, aby se do zadávacích podmínek pro projektanty dostaly požadavky na zakomponování adaptačních opatření. Patří k nim například kvalitní zateplení, vnější stínění, instalace zelené střechy či fasády, využití fotovoltaických panelů, akumulace dešťové vody pro zálivku a další.

Zpracování Adaptační strategie zajišťuje konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství. Příprava dokumentu byla podpořena finančními prostředky z Norských fondů.